Политика за поверителност

IRI TRADE PLC. реши да продължи, в сътрудничество със SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., с активирането на нов уебсайт, за да предостави на своите потребители по-добро преживяване при сърфиране и подобрени услуги. Този сайт, който е собственост на SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., която е и собственик на съответното име на домейн, следователно заменя www.iritrade.com, който вече не е активен или, ако все още е активен, ще престане да бъде активен с течение на времето, което ще доведе до пренасочване към този сайт.

SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. ("SDF Italia") и IRI TRADE PLC. (наричани по-нататък "Дилър") информират потребителите - в съответствие с членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. ("ОРЗД") - за това как се обработват техните лични данни чрез този уебсайт.

Тази информация се предоставя изключително за iritrade.deutz-fahr-dealer.com ("Сайтът").

 1. ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА

Личните данни, събрани и/или предоставени от субектите на данни чрез Сайта, се обработват от SDF Italia и Дилъра по начина и за целите, описани в този раздел.

  1. 1.1.Данни, предоставени доброволно от потребителя
 1. Обработени данни: Лични данни, предоставени директно от субектите на данни (напр. име, фамилия, име и референции на компанията, за която работят, данни за контакт, всяка друга информация, съдържаща се в исканията на субектите на данни), когато решат да попълнят формулярите на Сайта.
 2. Цел на обработката: SDF Italia и/или дилърът могат да обработват личните данни, посочени в настоящата алинея, единствено с цел да отговорят на исканията, направени от субектите на данни, и да им предоставят исканата услуга/продукт.
 3. Правни основания за обработката: Правните основания на операциите по обработване, описани в настоящата алинея, са:
 1. необходимост от изпълнение на договор и/или преддоговорни мерки, предприети по искане на субекта на данните, например в случай на искане за оферта, техническа помощ и/или аксесоари и резервни части (член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД);
 2. съгласието на засегнатите лица, ако те поискат други видове информация (напр. попълване на раздела "Работете с нас"). В такива случаи всъщност фактът, че субектът на данни решава да се свърже със SDF Italia или с Дилъра, като подаде искане, ще се счита за недвусмислено положително действие, равностойно на писмено съгласие по смисъла на член 4, алинея 11 от ОРЗД (член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД).
 1. Необходимост от предоставяне на данни: Предоставянето на данните в тази алинея, отбелязани със звездичка, е задължително за извършването на услугата/изпълнението на искането, направено от съответното лице; предоставянето на други данни обаче не е задължително. Поради това в случай на непредоставяне на данните, отбелязани със звездичка, няма да е възможно да се предприемат последващи действия по исканията, подадени от заинтересованите страни, а в случай на непредоставяне на другите данни няма да е възможно те изобщо да бъдат обработени.
 2. Период на съхранение: Данните, обработвани в съответствие с настоящата алинея, се съхраняват за периода, който е строго необходим за предоставяне на отговор на исканията на съответните лица. Това не засяга възможността SDF Italia и/или Дилърът да удължат гореспоменатия срок, ако това е необходимо, за да се спазят законовите задължения, на които те подлежат, или за да защитят правата си пред компетентен орган.

Приема се, че когато местните разпоредби на дилъра предвиждат различни и/или специфични методи и/или срокове за съхранение на лични данни, дилърът предоставя на субектите на данни цялата необходима информация относно обработката на техните лични данни.

  1. 5.2.Маркетингови дейности
 1. Обработени данни. Някои от личните данни, предоставени доброволно от субекта на данните съгласно предходната алинея (напр. адрес на електронна поща, телефонен номер и пощенски адрес).
 2. Цел на обработката. SDF Italia и Дилърът могат да обработват личните данни, посочени в настоящата алинея, за извършване на маркетингови дейности, които могат да бъдат под следните форми:
 1. изпращане на съобщения по електронна поща - на координатите, предоставени от съответното лице в контекста на покупката - отнасящи се до продукти, подобни на закупените, ограничени до съответните им клиенти (т.нар. мек спам);
 2. изпращане на рекламни бюлетини, провеждане на пазарни проучвания, също с цел оценка на степента на удовлетвореност на потребителите, и изпращане на рекламни материали, също чрез автоматизирани системи като електронна поща или чрез традиционни методи (например: хартиена поща или брошури), отнасящи се до продукти, които не са подобни на тези, закупени от лице, което вече е клиент, или насочени към потребители, които все още не са клиенти (маркетингови цели). Въпросните съобщения и рекламни комуникации могат да се отнасят не само до продукти на SDF Italia и/или Дилъра, но и до продукти на дружества, принадлежащи към същата група като SDF Italia, нейни партньори или трети страни. В тази връзка обаче SDF Italia и дилърът няма да споделят данните на заинтересованите страни с такива трети страни, а сами ще продължат да изпращат комуникации и съобщения, свързани с такива продукти.
 1. Правни основания на лечението. Правните основания, на които се основава обработката на лични данни за описаните тук маркетингови цели, са съответно:
 1. легитимния интерес на администратора на данни в случай на съобщения, свързани с продукти, подобни на закупените от неговите клиенти(т.нар. "мек спам"), в изпълнение на разпоредбите на член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД и член 130, алинея 4 от Законодателен указ 196/2003 ("Италиански кодекс за защита на личните данни") за SDF Italia. В такива случаи винаги се запазва възможността на субектите на данни да възразят срещу такава обработка, като изпратят имейл на privacy@sdfgroup.com или чрез връзката, предоставена в долната част на всяко рекламно съобщение по електронна поща, изпратено до субектите на данни. Възражението, изразено по този начин, се отнася и до изпращането на съобщения по пощата и
 2. съгласието на заинтересованите страни в случай на рекламни съобщения, изпратени до лица, които не са клиенти на SDF Italia и/или Дилъра, или свързани с продукти, които не са подобни на вече закупените от клиент на същия (член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД).
 1. Необходимо е да се предоставят данни. Предоставянето на данните, посочени в настоящата алинея, както и даването на съгласие за тяхното обработване, когато е необходимо, не е задължително. Липсата на съгласие за обработване на данни следователно няма да повлияе на възможността на съответното лице да сърфира и да използва услугите на сайта.
 2. Запазване на данни. Данните, обработвани за маркетингови цели, се съхраняват за период от 24 (двадесет и четири) месеца след предоставянето им и даването на съгласие за обработката им, когато това се изисква. В края на този период съответното лице ще бъде помолено да поднови съгласието си за обработване на тези данни. Това не засяга възможността SDF Italia и/или Дилърът да удължат горепосочения период на съхранение, ако това е необходимо, за да спазят наложено им законово задължение или да защитят правата си пред компетентен орган.

Приема се, че ако местните разпоредби на дилъра предвиждат различни методи и/или срокове за съхранение на личните данни, дилърът предоставя на съответните лица цялата необходима информация за обработката на техните лични данни.

  1. 5.3.Профилиране
 1. Обработени данни. Някои от личните данни, предоставени доброволно от субекта на данните съгласно раздел 1.1 по-горе (напр. държава, град, провинция).
 2. Цел на обработката. Личните данни, посочени в тази алинея, могат да бъдат обработвани от SDF Italia и от Дилъра за извършване на дейности по профилиране, насочени към изпращане на рекламни материали или персонализирани рекламни съобщения. От друга страна, SDF Italia и/или Дилърът няма да извършват дейности по профилиране директно чрез Сайта (т.е. чрез бисквитки).
 3. Правно основание. Правното основание за дейностите по профилиране е съгласието на субектите на данни съгласно член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД.
 4. Необходимост от предоставяне на данни. Предоставянето на данните, описани в този раздел, както и даването на съгласие за обработката им, не е задължително и при липса на такова съгласие няма да е възможно да се предоставят персонализирани рекламни съобщения и комуникации на заинтересованите страни. Липсата на съгласие за обработване на данни няма да повлияе на възможността на съответното лице да сърфира и да използва услугите на сайта.
 5. Период на съхранение. Данните, обработвани за целите на профилирането, се съхраняват за период от 12 (дванадесет) месеца след предоставянето им и даването на съгласие за обработката им, когато това се изисква. В края на този период съответното лице ще бъде помолено да поднови съгласието си за обработване на тези данни. Това не засяга възможността SDF Italia и/или Дилърът да удължат горепосочения период на съхранение, ако това е необходимо, за да спазят наложено им законово задължение или да защитят правата си пред компетентен орган.

Приема се, че ако местните разпоредби на дилъра предвиждат различни методи и/или срокове за съхранение на личните данни, дилърът предоставя на съответните лица цялата необходима информация за обработката на техните лични данни.

  1. 5.4.Данни за навигация

Когато потребителят посещава Сайта, SDF Italia и Дилърът събират следните данни за сърфиране:

 • техническа информация, включително IP адрес, информация за устройствата, използвани от посетителите на Сайта, браузър и операционни системи и др.
 • информация за сърфирането в Сайта, включително URL адреси на посетените страници и извършените дейности на страницата, дати и часове на навигация, време, прекарано в Сайта, поток от кликвания и др.

Тази информация се събира с цел правилното функциониране, управление, поддръжка и подобряване на Сайта, както и за да се гарантира, че сърфирането на субектите на данни е безопасна, и за да може да се определи отговорността в случай на нарушения на киберсигурността. Те се използват също така, за да могат SDF Italia и Дилърът да получават статистически анализи за използването на Сайта, включително в обобщен вид, и да позволяват изпращането на рекламни съобщения в съответствие с желанията и интересите на съответните лица.

Потребителите на Сайта винаги могат да решат дали да предоставят данните си за сърфиране, например като изберат да забранят бисквитките чрез настройките на браузъра си. Въпреки това отказът да се предостави информация, необходима за целите на сърфирането, може да направи невъзможно извършването на дейности, строго свързани със самата навигация, и следователно също така консултирането и взаимодействието със Сайта. 

Тези данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е строго необходимо за целите, за които са събрани. 

Данните за сърфиране се събират чрез използване на бисквитки. За да научите повече за това как работят бисквитките и как да ги активирате и деактивирате, моля, вижте политика за бисквитките[Вътрешна бележка: вмъкване на хипервръзка към политиката за бисквитките].

Приема се, че ако местните разпоредби на дилъра предвиждат различни методи и/или срокове за съхранение на личните данни, дилърът предоставя на съответните лица цялата необходима информация за обработката на техните лични данни.

  1. 5.5.Приставки и взаимодействие със социалните мрежи

Сайтът позволява взаимодействие със сайтове на трети страни и социални мрежи (Google, Instagram, Facebook и др.) чрез хипервръзки, бутони за споделяне, plug-in social и други подобни инструменти.

При влизане в някоя от областите на сайта, оборудвани с такива инструменти, интернет браузърът ще свърже съответните лица директно със сървърите на въпросните сайтове на трети страни, като по този начин ще предаде личните им данни на операторите на тези сайтове.

Предаването на данни се извършва въз основа на съгласието на субектите на данни, изразено недвусмислено, когато те кликнат върху конкретна хипервръзка, бутон за включване или друг подобен инструмент.

В зависимост от конкретните споразумения, сключени с операторите на такива сайтове на трети страни, SDF Italia и Дилърът могат да действат като самостоятелни администратори на данни или като съвместни администратори на данни по отношение на такива трансфери на данни. Що се отнася до методите за защита на личните данни и обработката на лични данни, събирани от операторите на сайтове на трети страни, с които се осъществяват описаните по-горе взаимодействия, моля, направете справка в съответните сайтове.

 1. МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА

Обработката на личните данни на заинтересованите страни ще се извършва основно с помощта на електронни или други автоматизирани средства, съгласно методите и инструментите, подходящи за гарантиране на сигурността и поверителността на данните в съответствие с ОРЗД. По-специално, ще бъдат предприети всички необходими технически, информационни, организационни, логистични и процедурни мерки за сигурност, за да се гарантира минималното ниво на защита на данните, изисквано от закона, като достъпът до тях ще бъде разрешен само на лицата, на които е възложено обработването, или на изрично определените обработващи данни.

Получената информация и начинът, по който тя се обработва, са подходящи и не са прекомерни по отношение на вида на предоставените услуги. Данните ще се управляват и защитават в среда, в която достъпът е под постоянен контрол.

 1. СЪОБЩАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Личните данни на субектите на данни, обработвани съгласно настоящото информационно известие, могат да бъдат разкрити:

 • на всички онези субекти (включително публични органи), които имат достъп до лични данни по силата на регулаторни или административни мерки или по силата на законови разпоредби;
 • на други дружества от групата SDF или с които Дилърът има договорни отношения. Тези субекти ще обработват личните данни, събрани чрез Сайта, като самостоятелни администратори на данни и в съответствие с настоящата политика за поверителност;
 • компании, консултанти или специалисти, които отговарят за инсталирането, поддръжката, актуализирането и, като цяло, за управлението на хардуера и софтуера, свързани със Сайта или използвани от SDF Italia и Дилъра за предоставяне на техните услуги (напр. Leadspark);
 • дружества или трети страни, отговарящи за услугите по поставяне на пликове, етикетиране, изпращане и/или доставка и/или събиране;
 • на външни компании, отговарящи за изпращането на рекламни съобщения от името на SDF Italia и Дилъра;
 • служители и/или сътрудници на SDF Italia и Дилъра;
 • на всички публични и/или частни физически и/или юридически лица (юридически, административни и данъчни консултантски фирми, съдебни служби, търговски камари, камари и бюра по труда и т.н.), ако съобщението е необходимо или функционално за правилното изпълнение на поетите договорни задължения, както и на задълженията, произтичащи от закона.

Данните, свързани със субектите на данни, няма да бъдат разпространявани, освен в анонимна и обобщена форма за статистически или изследователски цели.

 1. ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

SDF Italia и Дилърът не предават личните данни на субектите на данни на държави извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), което включва освен държавите-членки на Европейския съюз, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия.

Ако това се окаже необходимо за постигане на целите на операциите по обработване, описани в настоящото известие, SDF Italia и Дилърът гарантират, че всяко прехвърляне на данни извън ЕИП ще се извърши по начин, който гарантира пълна защита на правата и свободите на субектите на данни. Когато Европейската комисия не е издала решения за адекватност по отношение на получаващата трета държава, предаването на данни ще се извършва, като се прилагат гаранциите, предвидени в член 46 и следващите от ОРЗД, включително стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, и обмислена оценка на законодателството на получаващата трета държава, ако има такова.

 1. АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

Администраторите на данни за операциите по обработка, извършвани чрез Сайта, са SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., със седалище на адрес Viale Francesco Cassani, no. 15 - 24047 Treviglio (BG) - Italy, CF/P.IVA 00778780163 и IRI TRADE PLC., със седалище в KV. MANASTIRSKI LIVADI-B, CF/P.IVA BG131153438, действащи (i) за събирането на лични данни и обработването, посочено в алинеи 1.1 и 1.4, като съкооператори съгласно член 26 от ОРЗД и (ii) за другите извършвани операции по обработване (т.е. за маркетингови цели, профилиране и др.) като самостоятелни администратори на данни, в съответствие с посоченото в тази политика за поверителност.

С SDF Italia и дилъра може да се свържете на следните адреси:

SDF Италия

Адрес: Viale Francesco Cassani, 15 - 24047 Treviglio (BG) - Италия

Телефон: +39 0363.4211

Имейл: privacy@sdfgroup.com

Дилър

Адрес: KV. MANASTIRSKI LIVADI-B.

Телефон: 854 8070.

Имейл: info@iritrade.com.

Основното съдържание на споразуменията, сключени между SDF Italia и дилъра съгласно член 26 от ОРЗД, е на разположение на заинтересованите страни, които могат да го поискат по всяко време.

 1. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

В съответствие с член 13 от ОРЗД SDF Italia и Дилърът информират заинтересованите страни, че в съответствие с действащото законодателство те имат право на:

 • да поискат достъп до и коригиране или изтриване на личните си данни или ограничаване на обработването им, или да възразят срещу обработването им;
 • да поискат преносимост на отнасящите се до тях данни, предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и имат право да предадат тези данни на друг администратор на данни безпрепятствено;
 • да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката, основана на съгласието, дадено преди оттеглянето; e
 • да подадете жалба до надзорен орган (напр. за Италия - Гарант за защита на личните данни - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; Тел. +39 06 696771; имейл protocollo@gpdp.it).

Гореспоменатите права могат да бъдат упражнени чрез подаване на искане до данните за контакт, посочени в предходната алинея, без формалности.

 1. ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

SDF Italia и Дилърът си запазват правото да правят промени в тази политика по всяко време, като дават подходяща информация на потребителите на Сайта и гарантират във всички случаи адекватна и подобна защита на личните данни. За да се запознае с евентуални промени, всяка заинтересована страна се приканва да прави редовни справки с настоящото известие.

Във всеки случай, ако в тази политика бъдат направени промени (например: обработване на лични данни за различни и допълнителни цели), SDF Italia и/или Дилърът уведомяват заинтересованите страни по имейл.

Търсите резервни части?

Заявка за информация

Искате да запазите час за поддръжка?

Заяви сервизна помощ

Търсите конкретен модел? Свържете се с нас